Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności :

PSM I st. w Będzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej  www.psmbedzin.edu.pl

Data publikacji strony internetowej : 01.01.2012r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji :

 

Stan dostępności cyfrowej :

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

۰ Niedostępne elementy i treści;

- W filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych . Nowe filmy dodawane na stronę będą miały także napisy.

- Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018r. nie są dostępne.

Nie ma prawnego obowiązku dostosowania tych dokumentów.

۰ Wyłączenia

- do powiększenia tekstu wykorzystywana jest natywna funkcjonalność przeglądarki.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności :

Data sporządzenia deklaracji : 2021.03.22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez PSM I st.

Na tej stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe :

- Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada : Patrycja Nagły

- e-mail : szkola@psmbedzin.edu.pl

- telefon : 32 762 22 01 ( czasowo, do 30 lipca 2021r. )

Każdy ma prawo zgłosić :

- niedostępność strony internetowej,

 - udostępnienie konkretnych  treści w alternatywny sposób , wygodny dla użytkownika                 w związku z jego niepełnosprawnością.

 

Do rozpatrzenia zgłoszenia należy podać :

- adres internetowy strony na której znajduje się niedostępna treść

- dane kontaktowe osoby  zgłaszającej  (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail)

- informacja o dogodnej formie udostępnienia treści

 

Sposób rozpatrywania skarg i wniosków :

Udostępnienie strony internetowej lub przesłanie treści dostępnych w alternatywny sposób nastąpi w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów lub odmowę realizacji dostępności można złożyć skargę do :

- dyrektora PSM I st. w Będzinie

- adres : ul. Sielecka 1 ( czasowo do 30 lipca 2021r.)

- e-mail : szkola@psmbedzin.edu.pl

 - telefon : 32 762 22 01 (czasowo do 30 lipca 2021r.)

Skargę można złożyć również do RPO

 

Dostępność architektoniczna :

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. mieści się czasowo do 30 lipca 2021r. w budynku przy ul. Sieleckiej 1.

Budynek ten jest piętrowy, bez windy, nie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.