Piki dot. przetargu można pobrać ze strony: link

 

PRZETARG - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

Będzin, dnia 30.07.2013 r.
1.ZAMAWIAJĄCY
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina
adres: 42-500 Będzin ul. Sportowa 5
telefon, fax 32 267-50-91; 32 762-22-01
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
REGON: 000280531 NIP: 625-15-48-939

2.NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: „Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Będzinie - prace termomodernizacyjne”.

3.NAZWY FIRM I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

1. Autoryzowany Zakład Ogólnobudowlany GAWLIK, 43-400 Cieszyn, ul. Kresowa 27
2. Andrzej Jankowski, Mirosława Jankowska Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych PERBUDMIX Sp.J. ,41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 8/103
3. Konsorcjum Invest-Bauen: Lider: InvestBio Trade Sp. z o.o., ul. Małachowskiego 22/8,
42-500 Będzin, Uczestnik: KRIS BAUEN Krzysztof Hyla, 42-512 Psary,ul. Wiejska 119
4. Zakład Remontowo-Budowlany „REM-COMPLEX” Robert Sularz
42-500 Będzin, ul. Gawlika 2/2
5. Usługi Remontowo-Budowlane „ROBI” ,43-155 Bieruń, ul .Wawelska 81
6. „LTL” Spółka z o.o., 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Łańcuckiego 10A
7. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „BUDOREM” Roman Rejek
42-400 Zawiercie, ul. Zachodnia 10
8. Zakład Remontowo Budowlany Jędrzejczyk, 41-219 Sosnowiec, ul. Łomżyńska 2
9. WK Eko Sp. z.o.o., 41-922 Radzionków, ul. Sadowa 8
10. BM AQUA Brzeziński , Morawiecki Sp. J., 42-506 Będzin ,ul. Mickiewicza 63
11. U.R.B. „EUROBUD” Grzegorz Tronina, 42-202 Częstochowa, ul. Wręczycka 11A/107
12. P.P.U.H. „REMDOM” Żak Przemysław, 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Sikorskiego 49

4.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU
Oferta nr 11 - U.R.B. „EUROBUD” Grzegorz Tronina, 42-202 Częstochowa, ul. Wręczycka 11A/107.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, która ma najniższą cenę spośród rozpatrywanych ofert.
5. Żaden Wykonawca nie został wykluczony.
6. Żadna oferta nie została odrzucona.
7. Termin po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 30.07.2013r. 

 


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5 000 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina

42-500 Będzin ul. Sportowa 5

REGON: 000280531

NIP: 625-15-48-939

Adres do korespondencji:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina

42-500 Będzin ul. Sportowa 5

tel./ fax 32 267-50-91; 32 762-22-01

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.). W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Będzinie - prace termomodernizacyjne”.

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku szkoły polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 7 do SIWZ,
a zakres robót określa: dokumentacja projektowa załącznik nr 9 do SIWZ, rysunki załącznik nr 9 do SIWZ, przedmiar robót załącznik nr 10 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 11 do SIWZ.

Wykonawca przyjmując do wykonania w/w roboty obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 24 poz. 1623 ze zm.).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia.

posiadania wiedzy i doświadczenia.

Wymaga się wykazania robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów najważniejszych robót, określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

- dwie roboty o minimalnej wartości brutto 100 000,00 zł każda. Za roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia uznaje się roboty w zakresie docieplenia ścian metodą lekką mokrą.

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia

Wymaga się wykazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Warunek dysponowania zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno
– budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności.

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia.

W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 1.2 do 1.3 niniejszej części SIWZ, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale, nie dopuszcza się możliwości złożenia tego dokumentu w formie kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.

Jeżeli kwoty w dokumentach określone są w walucie innej niż w złotych polskich, Zamawiający dokona ich przeliczenia na polskie złote według Tabeli kursów średnich walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART.21 UST.1 i 2 USTAWY.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w części V pkt 1.2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (na lub wg druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w części
V pkt 1.3 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).

Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia na lub wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6
do SIWZ.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy złożyć oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy dostarczyć:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1ustawy Pzp na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Dokumenty wymienione w pkt 1.1., 2.1., 2.2., 4.2. mogą być przedstawione w formie oryginałów lub czytelnych kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

UWAGA!

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części VI SIWZ:
- w pkt 4.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Przepis pkt 2. stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem
na język polski.

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.


VII. INNE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum.

Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika
z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, w tym wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

Uproszczone kosztorysy ofertowe podpisane przez Wykonawcę, sporządzone zgodnie
z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ.

Dokument wymieniony w części VII pkt 2 może być przedstawiony w formie oryginału, czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Mocodawcę
lub notarialnie poświadczonej kopii.

VIII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki,

Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki,

Uwaga: pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo
z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy konsorcjum.

Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego
z wykonawców lub pełnomocnika),

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć dokumenty wymienione w części VI SIWZ w pkt 4.2.
oraz oświadczenie z art. 22i 24 ust.1 ustawy Pzp.

Dopuszcza się możliwość złożenia jednego wspólnego oświadczenia z art. 22 i 24 ustawy
– Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane
w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną.

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien złożyć dokumenty wymienione w części VI SIWZ w pkt 4.3.

Dopuszcza się możliwość złożenia jednej wspólnej informacji pod warunkiem,
iż informacja powyższa zostanie podpisana w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną.

Wykonawcy wspólnie tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, postawionych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden
z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać to będzie spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ),

wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (pełnomocnik/lider konsorcjum).

Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie
w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie
w jego imieniu podwykonawca.

Należy wypełnić odpowiednio - formularz ofertowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać
w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonanie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego, nr faksu oraz adres e-mail podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ – adres do korespondencji).

W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, bądź drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca.

Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: www.psmbedzin.edu.pl Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia
i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

X. WADIUM

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu obowiązany jest wnieść wadium w PLN stosownie do art. 45 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm. ) w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca wnoszący wadium w formie pieniężnej winien przelać je na konto: 45 1010 1212 3088 6113 9120 0000 w NBP O/O Katowice z dopiskiem Wadium na zadanie: „Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Będzinie - prace termomodernizacyjne”.

W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych, oryginał wadium należy złożyć w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina, 42-500 Będzin
ul. Sportowa 5 - sekretariat.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu, UWAGA! Za termin wniesienia wadium w tej formie uważa się termin wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego.

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158, z późn. zm.).

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 niniejszej części SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez Zamawiającego.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba
że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca, składając ofertę, jest związany złożoną ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Cena oferty musi być podana w PLN.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu
w każdym miejscu dokonania zmiany.

Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153 poz 1503
ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez Wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Zamawiający ma prawo badać skuteczność zastrzeżenia dot. zakazu udostępniania informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Następstwem stwierdzenia bezskuteczności zastrzeżenia będzie ich odtajnienie (stosownie do uchwały Sądu Najwyższego z dnia20 października 2005r. sygn. III CZP 74 /05).

Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika nie podlega opłacie skarbowej.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Państwowej Szkole Muzycznej I st.
im. F. Chopina, 42-500 Będzin ul. Sportowa 5 - sekretariat. lub drogą korespondencyjną
(liczy się data wpływu) na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina,
42-500 Będzin ul. Sportowa 5 – sekretariat.

Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję oraz opisać nazwą zadania.

Termin składania ofert upływa dnia 01.07.2013r. godz. 9.00.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastąpi w Państwowej Szkole Muzycznej I st. Im. F. Chopina,
42-500 Będzin ul. Sportowa 5 – sala nr 25 w dniu: 01.07.2013r. godz. 9.30.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie, art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą.

Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1.

Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń w hallu szkoły), a także na stronie internetowej www.psmbedzin.edu.pl

Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje o:

wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców,

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniższych zasad: Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty/ofert Zamawiający niezwłocznie określi termin, miejsce udostępnienia.


XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku,
z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wartości jednostkowe robót wymienionych w specyfikacji należy określić na podstawie przedmiaru robót, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Kosztorysy ofertowe należy wykonać metodą uproszczoną polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem, jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych bez podatku VAT.

Wskazane w pozycjach przedmiaru robót katalogi nakładów rzeczowych wraz
z odniesieniem do STWiOR – nie stanowią podstawy wyceny tylko uszczegółowiają opisy robót.

Rozliczenie robót na podstawie kosztorysów powykonawczych w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym

W narzucie kosztów pośrednich do kosztorysu ofertowego należy uwzględnić wszystkie
koszty niezbędne do wykonania zamówienia w szczególności:

koszty sporządzenia informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

koszty nadzorów specjalistycznych właścicieli urządzeń pod i nad ziemnych,

koszty zorganizowania zaplecza budowy,

koszty badań i sprawdzeń wymaganych przepisami technicznymi,

koszty utylizacji i składowania odpadów.

W/w koszty Wykonawca winien ująć w narzucie kosztów pośrednich do kosztorysu ofertowego.

Wykonawca zobowiązany jest na dwa dni przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, uzgodnionego z osobą wskazaną przez Zamawiającego.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

NAJNIŻSZA CENA (CENA BRUTTO)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę spośród
wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert. O wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy Wykonawcy zostaną niezwłocznie poinformowani.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień wymaganych w SIWZ oraz kopie dokumentu potwierdzającego przynależność
do właściwej Izby dla osób, które wskazał do realizacji zamówienia.

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną przed podpisaniem umowy Wykonawcy muszą dostarczyć umowę regulującą współpracę.

Wykonawca zobowiązany jest na dwa dni przed podpisaniem umowy do przedłożenia
Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania uzgodnionego
z osobą wskazaną przez Zamawiającego.


XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Do dnia podpisania umowy wybrany w wyniku przetargu Wykonawca jest zobowiązany
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości
5% ceny ofertowej.

Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy może być wniesione w:

pieniądzu (winien przelać je) na konto: : 45 1010 1212 3088 6113 9120 0000
w NBP O/O Katowice z dopiskiem zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie: „Modernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina
w Będzinie – prace termomodernizacyjne’ lub innej formie zgodnej z art. 148 ust.1 pkt. 2-5 i ust.2 ustawy Pzp (w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej wymaga się przedłożenia stosownej umowy
tj. dokumenty potwierdzające zawarte umowy np. dokument gwarancji ubezpieczeniowej czy też bankowej lub dokument umowy w przypadku braku potwierdzenia zawarcia umowy gwarancyjnej lub dokument umowy ustanowienia zastawu rejestrowego, czy też umowa ustanowienia zastawu na papierach wartościowych itp.).

Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni — jeżeli zostało przesłane w inny sposób, na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy
– załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 3).

W przypadkach niżej podanych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej.

Zmiany te mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę i mogą dotyczyć:

zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,

aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,

zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych,

zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,

zmiany technologii wykonania robót.

Zmiany, o których mowa w pkt. 4.1., mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:

obniżenia kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,

poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych,

zmiana obowiązujących przepisów,

podniesienie wydajności urządzeń,

podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót,

usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez
lub dające się przypisać zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

siła wyższa (zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu należytego spełnienia świadczenia (np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.).

Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane
z takimi zmianami ponosi wykonawca.

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić
w przypadku:

udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych o których mowa
w art.67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,

przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

działania siły wyższej (zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu należytego spełnienia świadczenia
(np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.),

wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia,

wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót, fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru.

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami ustawy.

Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, środki ochrony prawnej przysługują
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art.179 – 198g ustawy).

Informacje dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w SIWZ.

Odwołanie wnosi się:

w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w SIWZ, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób
- w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ wnosi
się w terminie 5 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.- odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3.5.1. i 3.5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu
lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje, interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania,
a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

XX. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składana ofert częściowych.

XXI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

XXII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

XXIII. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


XXIV. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ
W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.


XXV. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXVI. DIALOG TECHNICZNY

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego.

XXVII. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
(za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził w dniu 12.06.2013r.

DYREKTOR SZKOŁY

Lidia Zielińska-Przybył