INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: pobierz

ZAŁĄCZNIKI: pobierz

Będzin: Remont pokrycia dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Będzinie
Numer ogłoszenia: 147283 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina , ul. Sportowa 5, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 32 267 50 91, 762 22 01, faks 32 267 50 91, 762 22 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej w Będzinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Rozbiórka istniejącego pokrycia dachu z papy na podłożu betonowym Krycie dachu papą termozgrzewalną - dwukrotnie Wymiana obróbek blacharskich Wymiana rynien i rur spustowych z blachy na PCV Częściowe przełożenie instalacji odgromowej 1.2 Wykonawca papę pochodzącą rozbiórki wywiezie do utylizacji, a obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wywiezie do składu złomu a zapłatę uzyskaną za złom przekaże Zamawiającemu. 1.3 Ilość i rodzaj robót do wykonania: a) powierzchnia dachu do pokrycia papą termozgrzewalną - 2 307,23 m2, b) długość rynien półokrągłych fi 150 mm - 298,40 m c) długość rur spustowych fi 110 mm - 104,50 m d) częściowe przemurowanie kominów z cegły i uzupełnienie tynków cem.-wap. Szczegółowy zakres robót określony jest poprzez dokumentację projektową ( zał. Nr 6 ) i przedmiary robót ( zał. nr 8) stanowiące załączniki do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówień uzupełniających obejmuje powtórzenie tego samego rodzaju zamówień. 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i inne roboty specjalistyczne. 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.23.11-0, 45.26.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2010.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu obowiązany jest wnieść wadium w PLN stosownie do art.45 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm. ) w wysokości: 5 000,00zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00100) 2.Wykonawca wnoszący wadium w formie pieniężnej winien przelać je na konto: NBP oo Katowice 30 1010 1212 3088 6113 9150 0000 z dopiskiem Wadium na zadanie : Remont pokrycia dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej 3.W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych, oryginał wadium należy złożyć w Państwowej Szkole Muzycznej w Będzinie ul. Sportowa 5, sekretariat. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, UWAGA! Za termin wniesienia wadium w tej formie uważa się termin wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego. b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. Zm.). 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.Zamawiajacy zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 niniejszej części SIWZ , jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

..

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia uznaje się roboty w zakresie robót budowlanych polegających na budowie lub remoncie pokrycia dachu papą. Wymaga się wykazania 2 robót w zakresie budowy lub remontu pokrycia dachu papą o powierzchni co najmniej 1500 m2 o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

..

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna gdy Wykonawca wykaże: -dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą niezbędne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnianie ww. warunku gdy Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum. 2. Pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, w tym wynikające z art. 23 ust.2ustawy Pzp. 3. Uproszczone kosztorysy ofertowe podpisane przez Wykonawcę sporządzone zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 8 do SIWZ. 4.Parafowany podpisem i pieczęcią wykonawcy, wzór umowy na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.W przypadkach niżej przewidzianych dopuszcza się wprowadzenie zmian umowy za zgodą zamawiającego. 2.Zmiany te mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez wykonawcę. 3.Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w siwz. 4.Zmiany, o których mowa w pkt. 1, mogą dotyczyć: 1)zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2)aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 3)zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, 4)zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 5)zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 6)zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, 5.Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 4 , wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją- o konieczności lub nie - uzyskania pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez zamawiającego. 6.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt. 4, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1)opis propozycji zmiany, 2)uzasadnienie zmiany, 3)obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy, 4)opis wpływu zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy. 7.Zmiany, o których mowa w pkt. 4, mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1)obniżenia kosztu wykonywania robót lub kosztu eksploatacji(użytkowania) obiektu 2)poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 3)zmiana obowiązujących przepisów, 4)podniesienie wydajności urządzeń, 5)podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 6)usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 7)opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy, 8)zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub sdażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach. 9)siła wyższa 8.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w pkt. 6 ppkt 3, w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót, stanowi projekt zmiany, o którym mowa w ust. 5, oraz: 1)kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych 2)kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych. 9.Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi wykonawca. 10.Dokonanie zmian, o których mowa w pkt. 4. Ppkt/1-6 i 7, wymaga podpisania aneksu do umowy. 11. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku opóźnień wynikających z: -przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, -działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, zjawiska gospodarcze lub pogodowe) w pełni niezależnej od Stron umowy, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót, -przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania robót, -wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, -wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, -zlecenia zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego. 12.Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku: -utraty uprawnień, -śmierci, długotrwałej choroby lub nieobecności lub innych zdarzeń losowych, -ustanie stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z ww. osobami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.psmbedzin.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowa Szkoła Muzyczna w Będzinie 42-500 Będzin ul. Sportowa 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna w Będzinie 42-500 Będzin ul. Sportowa 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie